join us artmiami 2024

Army Group Gorkhas

Anthony Eyton RA
(B. 1923, England)