join us artmiami 2024

Beach, Goa

Anthony Eyton RA

(B. 1923, England)