join us artmiami 2024

Benares

Anthony Eyton RA
(B. 1923, England)