join us artmiami 2024

Indian Village

Anthony Eyton RA
(B. 1923, England)