join us artmiami 2024

Young Girl

Ling Jian

Lian Jian

Young Girl

Oil on canvas

150 cm diameter